Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

fond Obecné individuální podpory

Příjem žádostí je dočasně pozastaven.


Děkujeme za pochopení.
Fond na Podporu rodičů samoživitelů

Momentálně přijímáme žádosti pouze poštou a emailem


Děkujeme za pochopení.

Otevřený projekt

Fond na Podporu rodičů samoživitelů v nouzi je ojedinělým projektem Nadace AGROFERT zaměřeným na podporu osamocených rodičů, tedy těch maminek a tatínků, kteří vychovávají své děti zcela sami. Fond podporuje rodiče samoživitele žijící v domácnosti s jedním či více dětmi, žádat mohou i rodiny pěstounské. Cílem fondu je pomoci aktivním maminkám a tatínkům v jejich snaze najít východisko z tíživé životní situace a vrátit chod rodiny do "normálních kolejí".

UPOZORNĚNÍ: Nově lze do tohoto fondu podat žádost maximálně dvakrát. Druhá žádost může být podána nejdříve 12 měsíců od vyplacení prvního příspěvku. Výjimku tvoří žádost o vratnou kauci/jistinu na bydlení, o tu lze žádat pouze jednou.

POZNÁMKA: Milé maminky, milí tatínkové, chápeme, že se nacházíte ve složité životní situaci, i přesto Vás žádáme, abyste se k nám chovali s respektem a základní slušností. Vyhrazujeme si právo nereagovat na emaily, které neobsahují minimálně pozdrav a podpis, případně i poděkování. Mějte, prosím, na paměti, že naše pomoc je nenároková.

Zaměření

Fond na Podporu rodičů samoživitelů v nouzi je samostatným projektem Nadace AGROFERT a je určen osamělých rodičům - samoživitelům vychovávajícím jedno či více dětí do věku 18 let, a to děti biologické, adoptivní či v pěstounské péči (žádost mohou podat pěstouni, kteří nepobírají tzv. pěstounské dávky, resp. odměnu pěstouna). Podporuje matky a otce /případně prarodiče/, kteří se bez svého výrazného zavinění dostali do tíživé životní situace, a nyní se aktivně snaží tuto situaci řešit. Fond je financován z prostředků Nadace AGROFERT a platu pana Andreje Babiše, předsedy správní rady Nadace AGROFERT.

Záměrem Fondu je podpořit osamělé rodiče v nouzi, a to nejčastěji formou jednorázového příspěvku. Výjimečně lze poskytnout příspěvek krátkodobý až střednědobý. Maximální délka pomoci je 12 měsíců.

Nově lze do tohoto fondu podat žádost maximálně dvakrát. Druhá žádost může být podána nejdříve 12 měsíců od vyplacení prvního příspěvku. Výjimku tvoří žádost o vratnou kauci/jistinu na bydlení (v případě, že Vám byla z Nadace AGROFERT již jednou vyplacena), o tu lze žádat pouze jednou. V případě, že žadatel podává druhou žádost v pořadí, přiloží k ní i kopii Závěrečné zprávy a vyúčtování dříve poskytnutého příspěvku.


Pro koho je příspěvek z nadačního fondu určen

Příspěvek je určen pro rodiče samoživitele, které splňují následující podmínky:

 • Své děti vychovávají zcela samostatně (samotný rodič žijící s dětmi v samostatné domácnosti, bez partnera či ekonomicky aktivních rodinných příslušníků). Žádost mohou podat i maminky s dětmi, které odchází z prostředí domácího násilí; v době podání žádosti ale stále ještě žijí ve společné domácnosti s násilníkem.

 • Projevují aktivní zájem o dítě, jeho rozvoj a vzdělávání.

 • Aktivně se snaží o finanční a hmotné zajištění rodiny (cílem fondu na Podporu rodičů samoživitelů v nouzi není podporovat rodiče, kteří se dlouhodobě nesnaží najít pracovní uplatnění).

 • Aktivně spolupracují s patřičným sociálním odborem orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) či prověřenou neziskovou organizací působící v oblasti péče o dítě/sanace rodiny/pomoci sociálně slabým rodinám.

 • Jsou nekuřačky/nekuřáci, bez závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách.

 • Mají trvalé bydliště v České republice.

 • Minimálně jedno dítě žijící s rodičem ve společné domácnosti je mladší 15ti let (starší děti mají možnost podat si přihlášku do Stipendijního fondu Nadace AGROFERT).

 • Příspěvek Nadace AGROFERT jim pomůže překlenout konkrétní krizovou situaci.


Kdo může podat žádost

 • Žadatel/ka ve spolupráci se sociální pracovnicí

 • Sociální pracovník/ice

 • Rodiče dětí s průkazem ZTP/P nad 18 let věku


Pro koho není příspěvek z nadačního fondu určen

 • cross

  Pro rodiče, který žije ve společné domácnosti s partnerem, ať už se jedná o biologického otce dětí či nikoliv

 • cross

  Pro rodiče, který žije ve společné domácnosti se zletilými dětmi, které nestudují ani nepracují (netýká se zletilých dětí s postižením, držitelů ZTP/P)

 • cross

  Pro rodiče, který svoji tíživou situaci aktivně neřeší, dlouhodobě se spoléhá na sociální dávky a pomoc ostatních

 • cross

  Pro rodiče, který nejeví zájem o vzdělávání a mimoškolní aktivity svých dětí

 • cross

  Pro rodiče, který není občanem ČR nebo v ČR dlouhodobě nežije a nepracuje


Jaký typ nákladů lze z fondu hradit

 • Náklady na bydlení (nájemné, energie)

 • Náklady na vratnou kauci/jistinu (lze žádat pouze jednou)

 • Náklady na školní obědy a družinu

 • Náklady na školní aktivity dětí na základní škole a na školní aktivity dětí do 15ti let studujících na víceletých gymnáziích (škola v přírodě, lyžařský výcvik, školní výlet, apod.)

 • Náklady na mimoškolní aktivity dětí (kroužky, letní tábory, apod.)

 • Náklady na léky pro dítě, zdravotnické, kompenzační a edukační pomůcky, poplatky za hospitalizaci dítěte

 • Náklady na asistenční a odlehčovací služby

 • Náklady na vzdělávání/rekvalifikaci, v případě, že se jedná o vzdělání nutné k získání zaměstnání rodiče

 • Příspěvky na vybavení bytu poskytujeme pouze výjimečně v konkrétních odůvodněných případech (nikoliv na výměnu starého nábytku za nový)


Jaký typ nákladů nelze z fondu hradit

 • cross

  Náklady na studium na SOU, středních školách (2 - 4 letých), VOŠ a vysokých školách - tyto děti mají možnost požádat o podporu v rámci Stipendijního fondu Nadace AGROFERT

 • cross

  Investiční náklady (výměna oken, oprava střechy, apod.)

 • cross

  Náklady na pořízení automobilu (viz. fond Automobil pro hendikepované)

 • cross

  Nadace neposkytuje příspěvky zpětně, nelze tedy uhradit náklady, které jste již zaplatil/a

 • cross

  Fond není primárně určen k úhradě dluhů. Pomoc s úhradou dluhů lze poskytnout pouze zcela výjimečně, a to především v případech, kdy se jedná o finanční závazky způsobené třetí osobou (nikoliv žadatelem), bez vědomí žadatele/lky


Proces žádosti pro příjemce nadačního příspěvku

Většina příspěvků je vyplácena na účet dodavatele služby, tedy na:

 • Účet pronajímatele bytu, v případě poskytnutí příspěvku na bydlení
 • Účet dodavatele energií, v případě poskytnutí příspěvku na platbu elektřiny, plynu, vody
 • Na účet školy či školní jídelny, v případě poskytnutí příspěvku na obědy či školní aktivity dítěte
 • Na účet organizace, která nabízí zájmové kroužky, v případě poskytnutí příspěvku na mimoškolní aktivity dětí
 • Proti faktuře dodavatele/prodejce, v případě poskytnutí příspěvku na nábytek a další vybavení bytu

Ve všech těchto případech budete vyzvání, abyste doložili potřebné informace, tedy název organizace/jméno pronajímatele, adresu, IČ, číslo účtu, variabilní symbol, apod. Tyto údaje jsou nezbytně nutné pro vytvoření darovací smlouvy – bez těchto údajů nebude možné příspěvek proplatit!
 • Pokud bude příspěvek vyplácen na Váš osobní účet, bude třeba doložit potvrzení o účtu, ze kterého bude patrné, že účet je skutečně veden na Vaše jméno.
 • Darovací smlouvu k podpisu Vám zašleme teprve poté, co nám poskytnete všechny nutné údaje. Údaje je třeba vyplnit přímo do emailu, který jste od nás obdržel/a. K emailu přiložte i všechny potřebné dokumenty.

Prosím, mějte na paměti, že od doby, kdy pošta doručí Vámi podepsanou darovací smlouvu zpět na adresu nadace, do doby, než bude příspěvek připsán na účet příjemce, uplyne v průměru 10 – 14 dní! Není přitom v časových možnostech nadace informovat žadatele o průběhu proplacení příspěvku.

Po vyplacení příspěvku budete mít povinnost doložit nadaci, že jste finance skutečně využil/a k tomu, k čemu byly určeny. Bude tedy třeba doložit:
 • V případě poskytnutí příspěvku na bydlení: potvrzení pronajímatele bytu, že byt i nadále obýváte, a že byl poskytnutý příspěvek použil k platbě nájmu
 • V případě poskytnutí příspěvku na platbu elektřiny, plynu, vody: potvrzení pronajímatele bytu, že byt i nadále obýváte
 • V případě poskytnutí příspěvku na obědy či školní aktivity dítěte: vyúčtování spotřebovaných obědů, potvrzení o účasti na školní akci
 • V případě poskytnutí příspěvku na mimoškolní aktivity dětí: potvrzení o docházce dítěte na kroužek
 • V případě poskytnutí příspěvku na nábytek a další vybavení bytu: kopii dodacího listu a fotodokumentaci
 • Dále je třeba vyplnit a odeslat závěrečnou zprávu – formulář závěrečné zprávy je ke stažení ZDE

Časté dotazy

Kdo je samoživitel/ka?

Samoživitel/ka je osoba, která žije pouze s dětmi (tedy nikoliv s partnerem) a o děti se také sám/sama stará. Samoživitelem tedy NENÍ ten, kdo žije ve společné domácnosti s práceschopným, přitom ale nepracujícím partnerem.

Je možné podat žádost do fondu na Podporu rodičů samoživitelů v nouzi, pokud žije rodič s partnerem nebo s rodiči?

Fond pro samoživitele je určen pro osamělé rodiče, tedy osoby bez partnera/rky či manžela/lky. Pokud tedy žije žadatel v partnerském svazku, žádost do tohoto fondu podat nemůže.
Pokud žije žadatel/ka s rodiči, žádost lze podat. Do celkového přehledu příjmů v žádosti pak uveďte příjmy celé rodiny, tedy i rodičů, sourozenců, apod.

Je něco, na co bych si při vyplňování žádosti měla dát pozor?

V žádosti opravdu popište situaci rodiny. Nestačí napsat pouze např. "Bydlí s dětmi v azylovém domě", je třeba popsat okolnosti, které k této skutečnosti vedly a také to, jak se rodina snaží svoji situaci řešit! V žádosti uvádějte pravdivé informace, i když nemluví zrovna ve prospěch žadatele. Uvedení nepravdivých informací je důvodem k okamžitému zamítnutí žádosti!

Povinnou přílohou žádosti je vyjádření sociální pracovnice. Co by mělo obsahovat?

Vyjádření sociální pracovnice by v ideálním případě mělo obsahovat:

 • Popis rodinné situace, tedy popis krizové situace, ve které se právě žadatel nachází a okolností, které ke vzniku této situace vedly

 • Potvrzení faktu, že se jedná o osamělého rodiče, tedy osobu, která nežije v partnerském stavu

 • Popis vztahu k dětem, přístupu k výchově a vzdělávání dětí

 • Popis/zhodnocení finanční situace

 • Přínos případného nadačního příspěvku pro žadatele/lku a jeho/její rodinu

Povinnou přílohou žádosti je vyjádření školy/školky. Co by mělo obsahovat?

 • Docházka

 • Chování ve škole/školce

 • Úroveň hygienických návyků

 • Chování v kolektivu

 • Spolupráce s rodiči

 • Péče rodičů

Pokud žádám o příspěvek na nájem, musím doložit i rozhodnutí o schválení/zamítnutí dávky Mimořádné okamžité pomoci. Proč?

Vzhledem k tomu, že ÚŘAD PRÁCE má možnost dávku (MOP)na úhradu tzv. jistiny poskytnout, měla by žádost k ÚP být prvním krokem žadatele při řešení složité bytové situace. Příspěvky Nadace AGROFERT nejsou určeny k tomu, aby tyto dávky nahrazovaly!

Proč nelze žádat o příspěvek na náklady spojené se středoškolským studiem dítěte?

Děti nad 15 let si již plně uvědomují finanční situaci rodiny. Zároveň jsou ve věku, kdy jsou schopny si mnohé samy zařídit. Stipendium Nadace AGROFERT je zcela anonymní, nijak tedy nezhorší začlenění dětí do kolektivu. Stipendium učí děti samostatnosti, finanční gramotnosti, empatii a významu rodinné soudržnosti.

Fond je určen pro rodiče vychovávající děti do 15 let. Vychovávám dítě nad 15 let se zdravotním postižením. Mohu žádat o příspěvek?

Pokud vychováváte dítě se závažným postižením, které vyžaduje celodenní péči, pak můžete žádat i v případě, že je Vaše dítě starší 15ti let. V tomto případě můžete podat žádost sama.

Podala jsem žádost do fondu na Podporu rodičů samoživitelů v nouzi. Jak dlouho bude trvat její projednání?

Žádosti projednáváme v pořadí, jak do nadace přicházejí. Pokud jste zaslali žádost kompletní/nechybí žádné přílohy, bude zařazena k projednání. O schválení/zamítnutí žádosti Vás budeme informovat telefonicky, případně emailem.

Získali jste příspěvek Nadace AGROFERT na kauci a nájem. Jak dále postupovat?

 1. Najděte si konkrétní byt k pronájmu
 2. Nechte si vystavit alespoň návrh nájemní smlouvy, která musí obsahovat:
  • jméno a adresu pronajímatele bytu
  • IČ (pokud se jedná o organizaci)
  • adresu bytu, který Vám pronajímatel bude pronajímat
  • číslo účtu pronajímatele bytu a doklad o vedení účtu na jeho/její osobu
 3. Nájemní smlouvu zašlete poštou nebo emailem na adresu Nadace AGROFERT
 4. E-mailem obdržíte darovací smlouvu
 5. Smlouvu překontrolujte a zašlete poštou na adresu Nadace AGROFERT
 6. Informujte pronajímatele bytu, že od doby, kdy bude Vámi podepsaná darovací smlouva doručena do nadace, bude příspěvek vyplacen na účet pronajímatele v řádu 10 – 14 dní.

Získali jste příspěvek Nadace AGROFERT na vybavení bytu. Jak dále postupovat?

 1. Najděte si konkrétního dodavatele/obchod/internetový obchod nábytku/zařízení
 2. Nechte si vystavit fakturu na Vaše jméno
 3. Fakturu zašlete poštou nebo emailem na adresu Nadace AGROFERT
 4. Na základě této faktury Vám vystavíme darovací smlouvu. Tu Vám zašleme emailem.
 5. Darovací smlouvu překontrolujte, podepište a zašlete poštou na adresu Nadace AGROFERT
 6. Informujte dodavatele, že od doby, kdy bude Vámi podepsaná darovací smlouva doručena do nadace, bude příspěvek vyplacen na účet dodavatele v řádu 10 – 14 dní.

V darovací smlouvě je stanovena povinnost doručit Nadaci AGROFERT v daném časovém horizontu vyúčtování. Jak má takové vyúčtování vypadat? Zašlete mi nějaký speciální formulář?

 1. Zašleme Vám formulář Závěrečné zprávy. Tu, prosím, vyplňte cca 3 měsíce poté, co obdržíte příspěvek a zašlete zpět do Nadace AGROFERT. Tato zpráva slouží jako zpětná vazba pro Nadaci AGROFERT, prosíme Vás tedy především o popis toho, jak Vám námi poskytnutý příspěvek pomohl, kam Vás posunul.
 2. Mimo závěrečné zprávy máte povinnost zaslat nám ještě vyúčtování. Vyúčtování by mělo obsahovat:
  • Potvrzení o tom, jak jste nadační příspěvek využila. Tedy např. potvrzení pronajímatele bytu, že finance obdržel a využil je na úhradu Vašeho nájmu, dodací list vybavení bytu/nábytku, účtenky, faktury, apod.
  • Fotodokumentaci
Zobrazit vše


Spuštění:
2014
Podpořených subjektů za rok 2023:
440

Ing. Zuzana Tornikidis, MBC

Žádost o příspěvek nám můžete zaslat jedním z následujících způsobů:

 • E-mailem

 • Poštou

Postup podání žádosti
 • Pomocí online formuláře

Online formulář