Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

fond Obecné individuální podpory

Příjem žádostí je dočasně pozastaven.


Děkujeme za pochopení.
Fond na Podporu rodičů samoživitelů

Momentálně přijímáme žádosti pouze poštou a emailem


Děkujeme za pochopení.

Otevřený projekt

Stipendijní fond Nadace AGROFERT je tu proto, aby nabídl talentovaným a cílevědomým českým studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Naším cílem je podpořit uchazeče ze sociálně slabých rodin ve studiích na středních školách, které jim z pohledu jejich vlastních potřeb poskytnou ten nejlepší prostor pro další osobní a školní růst. Nabízíme pomocnou ruku mladým lidem, kteří si uvědomují složitou sociální situaci své rodiny a sami se aktivně snaží o její zlepšení.

Zaměření

Velká část naší finanční pomoci směřuje uchazečům o studium na středních školách v České republice, kteří mají v plánu ze svých středoškolských studií vytěžit maximum. Stipendia nabízíme rovněž stávajícím středoškolských studentů, kteří chtějí pokračovat ve studiu na veřejné anebo soukromé střední škole, brání jim v tom však finanční situace jejich rodiny.

Vybrané studenty se snažíme při splnění určitých studijních předpokladů podporovat po celou dobu trvání programu, který s naším přispěním započali. Ke konci každého akademického roku studenty vždy požádáme o zhodnocení jejich dosavadní práce, a dokud budou zdárně pokračovat v tom, co si předsevzali, budeme stát i v dalších letech na jejich straně a finančně se jim budeme snažit pomoci studia dokončit.

Se získáním stipendia je přesto spojen závazek. Od studentů, kteří od nás obdrží finanční podporu, očekáváme aktivní zapojení v občanské společnosti formou dobrovolné/dobročinné pomoci. Jsou mladí, mají talent a díky těmto vlastnostem získali mimo jiné i dar od Nadace AGROFERT. Věříme, že budou cítit svoji morální povinnost, odpovědnost a zájem část z toho společnosti vrátit tím, že nabídnou pomocnou ruku lidem, kteří to potřebují.

Udělením stipendia chceme studenty motivovat k tomu, aby překonali obavy z finanční zátěže spojené se studiem a na jimi vybrané školy se přihlásili a úspěšně vystudovali.


Kdo může podat žádost

 • Občan ČR nebo občan jiného státu s povolením k trvalému pohybu v ČR

 • Věk do 19 let (k datu podání přihlášky)

 • Být studentem/hlásit se na střední školu ukončenou s maturitou anebo výučním listem v České republice (doložit potvrzením o studiu, potvrzením o přijetí případně kopií odevzdané přihlášky na SŠ)

 • Student/uchazeč o SŠ ze sociálně slabší rodiny (doložit písemným potvrzením ze sociální správy, které nesmí být starší než 3 měsíce)

 • Mít nárok na přídavek na dítě v souladu s ust. § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

 • Řádně vyplnit přihlášku včetně všech příloh

Sociální situace musí být doložená potvrzením o pobírání přídavků na dítě (případně dalších sociálních dávek) ne starším než 3 měsíce, u studentů z dětských domovů je potřeba potvrzení, že jsou klienty dětského domova.

Vybraní uchazeči mohou být následně pozváni k druhému kolu řízení – osobnímu pohovoru.

Udělením stipendia chceme stávající i budoucí studenty motivovat k tomu, aby překonali obavy z finanční zátěže spojené se studiem, na jimi vybrané školy se přihlásili a úspěšně je také vystudovali.

Uzávěrka přihlášek je vždy ke konci měsíce. Žádost lze podat i během školního roku.

Časté dotazy

Jaké studijní programy jsou podporovány? Střední vzdělání s maturitou anebo i s výučním listem?

Jsou podporovány jak středoškolské obory s maturitou tak i s výučním listem.

Podporujete veřejné nebo i soukromé střední školy?

Podporujeme studenty, kteří se hlásí či studují na veřejných i soukromých středních školách na území České republiky.

Jsou upřednostňovány určité studijní obory?

K žádnému upřednostňování nedochází. Cílem stipendijních fondů je poskytnout stejnou šanci studentům s různým zaměřením i zájmy. Podporujeme studenty, co se hlásí do I. ročníku SŠ i studenty z vyšších ročníků. Dále podporujeme studenty, kteří se hlásí na víceleté studijní programy.

Je možné podat si přihlášku do programu o sociální stipendium i přesto, že jsem již obdržel/a jiné stipendium či mám stipendium od jiné nadace?

Ano, i v takovém případě se může student přihlásit. Budeme však vyžadovat upřesnění výše sociálního stipendia i výše stipendia z jiných nadací.

Mohu se opakovaně hlásit do programu, i když jsem v minulosti stipendium nedostal?

Ano, do výběrového řízení se můžete hlásit opakovaně. Výsledky z minulých ročníků nejsou brány v potaz. Nelze však zaručit lepší úspěšnost při opakovaném přihlášení.

Je při výběru uchazečů zohledňován jejich studijní průměr? V případě, že jsem již studentem střední školy, je zohledňován i studijní průměr ze základní školy?

V obou otázkách zní odpověď ano. Výběrová komise zohledňuje studijní průměry jak ze střední, tak ze základní školy (jedná se vždy o poslední ukončený ročník na základní škole, v případě víceletých středních škol), a to z důvodu získání představy o dlouhodobých studijních výsledcích. Jedná se ale o jedno ze zohledňovaných kritérií.

Je můj přijímací motivační dopis důležitý?

Ano, je velice důležitý. Vypovídá o Vaší osobnosti, o Vašem uvažování, o Vaší schopnosti jasně formulovat myšlenky. Je podstatné, aby motivační dopis byl vaším osobním dílem.

Ovlivňuje šanci na získání stipendia včasnost podání přihlášky?

Nikoliv. Výběrová komise však může požadovat poskytnutí dodatečných informací o Vaší osobě, tudíž je jen ve vašem zájmu, podat přihlášku co nejdříve.

Jaký je průběh přijímacího řízení?

Výběrová komise prostuduje a vyhodnotí písemnosti, které žadatelé zaslali. Následně mohou být vybraní uchazeči pozvání k osobním pohovorům.

V případě, že studuji na soukromé střední škole, je třeba využít část peněz na školné na mé střední škole?

Ano, je třeba doložit, že 40% stipendia bylo zaplaceno školné v daném roce. Student doloží výpisem z osobního účtu.

V případě, že stipendium obdržím, postačí mi na veškeré finanční náklady nebo musím počítat i s vlastními finančními prostředky?

Poskytnuté stipendium představuje pouhý odhad celkové finanční sumy, kterou budete při svých studiích potřebovat. Při odhadu vycházíme z celkových předpokládaných nákladů. V případě, že po přijetí na střední školu zjistíte, že výše stipendia je nedostatečná, můžete se na nás obrátit s žádostí o navýšení a v objektivních případech Vám přiděleno stipendium můžeme navýšit.

Kdy a v jaké formě obdržím stipendijní částku?

Po přiznání stipendia Vám vystavíme darovací smlouvu. Jakmile zahájíte svá studia, a zároveň od Vás budeme mít jeden podepsaný originál darovací smlouvy, bude Vám částka připsána na Váš bankovní účet.

Pokud stipendium získám, budete mě podporovat po celou dobu studia na střední škole?

Námi nabízenou finanční podporu můžete využívat po celou dobu zvoleného programu. Podpora však závisí na Vašich studijních výsledcích a aktivitách, které budou každý rok posuzovány. Není potřeba, abyste se každý rok hlásili do nového výběrového řízení. Stačí, když od Vás obdržíme žádost o prodloužení stipendia, výpis Vašeho studijního prospěchu a budete splňovat všechny podmínky uvedené pro přijetí do programu. Podmínkou je i mít v pořádku vyúčtování stipendia z právě ukončeného školního roku.

Jsou se stipendiem spojeny nějaké závazky?

Snažíme se stipendium poskytnout talentovaným mladým lidem, abychom jim dali příležitost k dosažení dobrého středoškolského vzdělání a k naplnění jejich životních cílů. Proto je důležité, aby se vybraní studenti cítili odpovědni vůči těm méně šťastným a snažili se své štěstí částečně vrátit prostřednictvím pomoci potřebným a pomoci budoucím uchazečům o stipendium.

Mohu získané stipendium využít i v případě, že se rozhodnu pro jinou střední školu, než jsem uvedl/a v přihlášce?

Bohužel ne. Stipendium je udělováno pouze pro školní rok/pololetí a studijní program, který byl uveden ve Vaší přihlášce.

Co mám udělat pro to, abych dostal podporu i v dalším roce? Kdy mohu očekávat oznámení o další podpoře?

V průběhu léta projde každý student, který se rozhodne ve studiu pokračovat, hodnocením za účelem určení podpory na další roky. Nejedná se pouze o Vaše studijní výsledky, ale i o to, zda se skutečně věnujete studiu a plníte školní požadavky.

Jelikož od Vás dostávám finanční podporu, je nutné, abych si uschoval nějaké účtenky či doklady? Jak Vám své finanční náklady dosvědčím?

Ano, je třeba ponechávat si všechny doklady a účtenky související s poskytnutým stipendiem.

Co mohu udělat pro to, abych získal podporu i v momentě, kdy chci změnit svůj studijní program? Co mohu udělat pro to, abych získal podporu i v momentě, kdy dokončuji svůj studijní program a chci pokračovat v navazujícím studiu?

Poskytujeme podporu široké skupině nových studentů a víme, že se spousta z nich rozhodne studium změnit a bude schopna si zařídit jiné finanční zdroje. Snažíme se však poskytnout i podporu studentům, kterým jsme již stipendium poskytli. Při výběru posuzujeme nejen celkový studijní potenciál uchazeče, ale hlavně dobu trvání a výši dosavadního stipendia a také studentovu celkovou aktivitu. Student, který se rozhodne pokračovat ve studiu a chce využít finanční podpory, musí nejpozději do 30. června daného roku předložit přihlášku spolu s:

 • Osobním shrnutím Vašich dosavadních zkušeností se studiem v novém prostředí
 • Výkazem studijních výsledků za poslední dokončené pololetí
 • Motivačním dopisem o rozsahu A4, ve kterém vysvětlí, proč se rozhodl změnit program
 • Výkazem studijního prospěchu z předchozího studijního programu
Zobrazit vše


Spuštění:
pol. r. 2016
Cílová skupina:
Studenti středních škol

Žádost o příspěvek nám můžete zaslat jedním z následujících způsobů:

 • E-mailem

 • Poštou

Postup podání žádosti
 • Pomocí online formuláře

Online formulář